PROGRAM KAPSAMI:

Türkiye’de kurulu 26 Düzey 2 Bölgesel Kalkınma Ajansı tarafından farklı dönemlerde açıklanan çağrılara uygun projeler desteklenmektedir. Çağrıda açıkça belirtilmek kaydıyla; özel işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve bunların birliklerinin, kooperatiflerin ve bunların birlikleri ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin projelerine mali destek sağlanmaktadır.

MALİ DESTEKLER 

 • Faiz Desteği: İlgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız destektir.

 • Faizsiz Kredi Desteği: İlgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin Kalkınma Ajansları yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde Ankara Kalkınma Ajansı'na faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız desteğidir.

 • Doğrudan Finansman Desteği: Proje Teklif Çağrısı yöntemiyle kullandırdığı karşılıksız desteklerden oluşur.

BAŞVURU SÜRECİ

 • Destek oranı ortalama: % 50 (Proje bütçesinin en az %25’i, en çok %100’ü hibe olarak desteklenebilir.)

 • Proje Bütçesi: Yayınlanan çağrı kapsamında tanımlanır.

 • Proje Süresi: Yayınlanan çağrı kapsamında tanımlanır.
  Proje koordinatörü ve teknik personel, yolculuk ve gündelik giderleri, makine, ekipman, hizmet alımı, sarf malzemeleri, küçük ölçekli yapım işleri giderleri desteklenir.Destek kapsamı, sınırlamalar, ortaklık ve işbirliği yapıları her çağrı için ayrı ayrı çağrı kapsamında tanımlanır.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

 • Projeler; Ön İnceleme, Teknik ve Mali Değerlendirme (Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır.), gerekli durumlarda yerinde inceleme yapılması süreçlerinden geçer. 
 • Projeler;
  • İlgililik (Çağrı kapsamında belirlenen öncelikli faaliyet konularına uygunluk)
  • Yöntem ve Sürdürülebilirlik
  • Bütçe ve Maliyet Etkinliği çerçevesinde değerlendirilir.
 • Geçer puan alan projeler, puan sırasına göre sıralanır ve en yüksek puan alan projeden başlayarak çağrı bütçesine sığacak kadar proje desteklenir.

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ:

 • Onaylanan projelerde, proje için açılan özel hesaba Kalkınma Ajansı tarafından proje bütçesinin %20’si doğrudan aktarılır.

 • Proje uygulama süreci içerisinde ikinci ödemenin alınabilmesi için bir ara rapor hazırlanır.

 • Toplam proje bütçesinin %40’ına denk gelen tutarın harcanması ve ajansa ara rapor ile sunulmasını takiben Kalkınma Ajansı tarafından proje bütçesinin %20’si daha proje hesabına aktarılır.

 • Projenin tamamlanmasını takip eden 1 ay içerisinde nihai rapor hazırlanarak ajansa sunulur.

 • Kalan proje bütçesi nihai raporun onaylanmasını takiben proje hesabına aktarılır.

 • Projenin tamamlanmasından 3 ay sonra Proje Sonrası Değerlendirme Raporu ajansa sunulur.

 • Proje uygulama süresince 20.000 TL’yi aşan kalemlerin alımı açık ihale usulü ile yapılmaktadır.

 • Proje kapsamında temin edilen makine, teçhizat, ekipman ve malzemeler projenin tamamlanmasını takip eden 3 yıl boyunca satılamaz ve devredilemez.